پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمتنهایی آرومم
ﮔـﺷـﺖ…

'اﻣـﺎﺑـﺪان ﺗـﺎ آﺧـﺮﻋـﻤـﺮدرﮔـﯿـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻮاﻫـﻲ ﺑـﻮد.

وﺗـﻈـﺎﻫـﺮﻣـﻲ ﮐـﻨـﻲ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻲ

ﻣـﻘـﺎﯾـﺴـﻪ ﺗـﻮرا از ﭘـﺎ در ﺧـﻮاﻫـﺪ آورد

.ﻣـﻦ

" ﻣـﻲ داﻧـﻢ ﺑـﻪ ﮐـﺠـﺎي ﻗـﻠـﺒـﺖ ﺷـﻠـﯿـﮏ ﮐـﺮدﻩ ام"  

 

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
من نه حوصله اینو دارم که بخوام خودمو واسه کسی ثابت کنم...

 

نه پیگیر اینم ببینم برداشت بقیه ازمن چیه!!

 

چون باحرف دیگران به چشم کسی نیومدم ...

 

که حالا باحرف دیگران بخوام ازچشم کسی بیوفتم...

 

من همینم ...میخوای درکم کن....

 

نخواستی شرت کم...

 

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

به عشق در نگاه اول اعتقاد نداشتمو ندارم


ولی به “از چشم افتادن در یک لحظه” عجیب معتقد شدم 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
لــُطفـأ،یـڪ בَقــیقــہ ســُڪوتـــ ...

 

به احـترام مرگــِ احساساتــِ پاڪ و صــاבقانـہ ام ...

ڪـہ چــہ بـے پروا

براے "او" فـבایــشاטּ ڪـَرבَ م

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت ...!
 
صداقت ؛
 مهربانی ؛
 زیاد به “تو” توجه داشتن ؛
 و خیلی حماقت های دیگر …
 
این روزها ، هرچه خائن تر باشی ،
 دوست داشتنی تری...

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
وقتـــی /دو قلبـــ♥♥ــــ/ بـــرای یکدیگــــر بتپد ...

 

هیـــچ فاصلــهـ ای دور نیستـــــ

هیـــچ زمانـــی زیـــاد نیستــــ

و هـیـــچ عشــق دیــگـری ..

نمی تـــوانــد آن دو را از هـــم دور کند

محـــــــکــم تــرین بــرهـــان عــــــشـــق، / اعـتــــماد / است

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

 

فرق من با بقیه رو فقط کسی میفهمه که فرق داره برام با بقیه...

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ...
.
.
.
.
.
.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ 5 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ : ﭘﻮﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﮐﻞ ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﮐﻨﺎﺭ
ﺍﻭﻥ !! ﺧﺪﺍﺑﻐﻀﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ
.
"" ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ ""
.
ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
دلــَم اصـرار دارَد فـریـاد بـزند . .

 

امــا مـَن جلــوی ِ دهـانش رـا میگیــرم . .
وقـتی میــدانــَم کسـی تمــایلی بـه شـنیدنـــش ندارَد . .
ایـن روزـها مـَن خُدای ِ سـکوت شــُده اَم . .
خفقــان گـرفته اَم تــا ـآرامش ِ اهـــالی ِ دنیــا خـَط خطــی نشـود . .
چنــد وقتیــست . . 
هـَرچـه میگــَردم هیـچ حـَرفـی بـهتــَر اَز ] سکــوت. .[ پیـدا نمیکــنم . .
نگـــاهـَم امــا . .
گــاهـی حــَرف میـزند . .
گــاهـی فــَریاد میـکشــَد . .
و مـَن همـــیشه ِ دنبــال ِ کســی میگــَردم . .
کـه بفهمــَد یـک نـــگاه ِ خستــه . .
چــه میگــویـَد . .

 

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

 ﺑﺮﻳﺪﻡ ﺩﻳﮕﻪﻣﺜﻪ ﻧﺎﺧﺪاﻳﻲ ك يه ﻗﺪﻣﻴﺶﻛﻮﻩ ﻳﺦ ﺩﻳﺪﻩ

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

وقتی کســـــی در کنـــــــارت هست

خوب نگــــــاهش کــــن 
بـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــش

به سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــش
به شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــش
به چشـــــم هایش خیره شو 
دست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپار
گاهی آدم ها انقدر سریع میروند ،
که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند !

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

دلِ تنـ ـگــم...

פּ بـ ـاز منـَ ـم

ڪہ از בر בِ בلتنــ ـگے…

مُچـ ـالـ ـہ میشــפּҐ زیـــ ـــر پتـــפּ…

تمـ ـاҐ اُستـפֿـפּاטּ هایـ ـم تیـــــــ ــــــر میکشـ ـב

تـ ــرڪ ڪرבטּ یـ ـآב تــ♥ ـפּ…

از تـ ـرڪ اعتیــــ ـــــــــاב هـ ـم

سـפֿتــــ تـ ـر استـــــ

 

 


|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
مـَن" {همـ ــآنـ َـم}

خـوب "تمـ ــآشـا" ڪـُטּ

בختــَرے ڪـہ براے בاشتـَـنــتـــ…

تمــامـــ شبـــ را "بـیـבار "مـے مانـב

و با تـ ُـویــے ڪِـہ [نیــستے] حرف مے زنـב

"בختــرے "ڪـہ . . .

"زانــو میــزنـב" لبــہ تختــش و "چشمــــانش" را مــے بنـבב
و تنــــهـا "آرزویـــَش" را براے

"هِـــزارُمیـــن" بـــــار بـہ "خـُـــבا " یـــاב آور مـــے شود!!!
خـُــבا هم مثــل "همیـــشهـ" لبــــخنـב مے زنـב

از ایــטּ ڪـہ تـ ُـــو آرزوے همیشگے مــَــטּ بوבے

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

بعضــی وقتا

 یه اتفاقایــی تو زندگــیت میوفته

ک باعــث میشه دیگــه اون آدم احمق سابق نبــاشــی

 و ایــن خیلی خوبـــه

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

تا دیروز ما رو می دیدی مِن مِن می کردی

الان شاخ شدی مَن مَن می کنی !

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

بعضیا با التماس اومدن توی زندگیمون با ادعا رفتن ... واقعا خندم میگیره

 

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
تاریک بــاد !


خـانـه ی مــــردی


که نــمی جنـگـــــدبـــرای زنـی که


دوستـــش دارد

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ... ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ...
ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ﻭﺑﯿﺎﺩ،
ﺑﯿﺎﺩﻭ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ بگه ...
ﺑﮕﻪ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺯﯾﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ
قد راست کنه ...
ﺑﮕﻪ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻩ،
ﺑﮕﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺭﻭﻧﺪﺍﺭﻩ ...
بگه فهمیدم فقط تو برام میمونی,
تویی که همیشه باهام بودی ,
ﺳﺮﺷﻮ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮﺩ
ﺗﻮﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ،
ی پوک به سیگارم بزنم و ﺑﺰﻧﻢ ﺯﯾﺮﺧﻨﺪﻩ ...
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﺨﻨﺪﻡ ﺗﺎ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﯾﻮﺍﺵ ﯾﻮﺍﺵ
ﺍﺯﭼﺸﻤﺎﻡ ﺳﺮﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ...!
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻨﻪ ...
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮕﻢ ... ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ،ﺷﻤﺎ .... ؟؟؟ 

 


|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


تــو را مـَن “تــو” کـَردَم
وگـَرنــه “او” هـَمـ زیـادَت اسـت
پـَس اینقـَدر بـَرایـَم ،شـُما,شـُما نـَکـُنـ…


 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

من خوبم !
روزها هم همه دارند عبور می کنند به آرامی
نه چراغ قرمزی را رد می کنند.. نه تصادفی رُخ داده ..
باز هم می گویم من خوبم .. همه چیز هم عالیست 
تنها
نمی دانم 
از خدا که پنهان نیست
از شما چه پنهان
چند روزیست خنده هایم به گریه ختم می شود . . .
گریه هایم به سکوت
چند روزیست فکر می کنم خوشحالم 
هیچ چیز کم نیست
فکر می کنم دیگر فکرِ هیچ چیز با من نیست 
چند روزیست
روزهایم
روز
ن ی س ت

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

دیروز اتفاقی تو را جایی دیدم…


تنها نبودی!!! اما خوشبخت هم نبودی…

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
برایم ڪــَـف زدند . . .

در آغوشـَـم گرفتند، تایید و تشویقــَـم ڪردند ..

ڪـہ آخــر فرامـــوشت ڪــردم 

دیگر تا ابـد بر لـَـبانم لبخنـدے تــَـصنعـے مهمـاטּ است

 اما بیــטּ ِ פֿـــودمـاטּ باشــد، هنــوز تنهـــا دلـبـَـرڪــَـم تـــــو هسـتــے 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
میدانی ... !؟

حالا که فکر مے کنم

می فهمم ...

بعضے ها ...

همان بـــــعـــــــــضے هــ ـــ ـــا بمانند

خیلـــــــــــــی بهتر است ...✓والـــــــــــــــــــــا به این برکـــــــت : D

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

خدایا یه چیزی میگم ناراحت نشو ، دنیات ته نامردیه.

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

بـِه لُطـفِ بَعضـیا ، سیـر شُـدیـم اَز بَعـدیـا...

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

ادم مثله پنکه بچرخه اما با ادم هرزه نچرخه........

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

نیاز دارم که حتما با یکی صحبت کنم .... ولی کو گوش شنوا و دهن قرص ....

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

یادی کنیـــم از امــــوات... مخـــصوصا اونایــــی ک زنـــده ان اما برامـــون مــــردن!

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

  اونے ڪـہ لیاقت مآرو نـבآره
  
 פֿـــــــــب نـבآره בیگـہ  
  
 چیڪآر ڪنـم
  
 . 
  
 . 
  
 . 
  
 غصـہ ڪم سعآבتے مرבم هـم مـטּ بخورم؟؟゜**゜  
  
 وآلاآآآآآآآآآآآآآآآ 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
 

فکر کردی رفتن تو منـــو به زانو درآورده...؟ نه جونـــم , داشتم خــــــــــــــدا رو شکر میکردم..

 

 

|- همراز -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
aytem.cf