HomeProfileFriendArchiveDesign
ﮔـﺷـﺖ…

'اﻣـﺎﺑـﺪان ﺗـﺎ آﺧـﺮﻋـﻤـﺮدرﮔـﯿـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻮاﻫـﻲ ﺑـﻮد.

وﺗـﻈـﺎﻫـﺮﻣـﻲ ﮐـﻨـﻲ ﻧـﯿـﺴـﺘـﻲ

ﻣـﻘـﺎﯾـﺴـﻪ ﺗـﻮرا از ﭘـﺎ در ﺧـﻮاﻫـﺪ آورد

.ﻣـﻦ

" ﻣـﻲ داﻧـﻢ ﺑـﻪ ﮐـﺠـﺎي ﻗـﻠـﺒـﺖ ﺷـﻠـﯿـﮏ ﮐـﺮدﻩ ام"  

 

 

همراز ..
 

وقتی کســـــی در کنـــــــارت هست

خوب نگــــــاهش کــــن 
بـــــه تمــــــــام جــــزئیــــــاتــــــــش

به سبــــــــک ادایـــــــــ کلمـــــــــاتــــــــش
به شیــــــــوه ی راه رفتنــــــــش، نشستنـــــــش
به چشـــــم هایش خیره شو 
دست هـــــــایش را به حافظــــــه ات بسپار
گاهی آدم ها انقدر سریع میروند ،
که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند !

 

همراز ..

دلِ تنـ ـگــم...

פּ بـ ـاز منـَ ـم

ڪہ از בر בِ בلتنــ ـگے…

مُچـ ـالـ ـہ میشــפּҐ زیـــ ـــر پتـــפּ…

تمـ ـاҐ اُستـפֿـפּاטּ هایـ ـم تیـــــــ ــــــر میکشـ ـב

تـ ــرڪ ڪرבטּ یـ ـآב تــ♥ ـפּ…

از تـ ـرڪ اعتیــــ ـــــــــاב هـ ـم

سـפֿتــــ تـ ـر استـــــ

 

 


همراز ..
مـَن" {همـ ــآنـ َـم}

خـوب "تمـ ــآشـا" ڪـُטּ

בختــَرے ڪـہ براے בاشتـَـنــتـــ…

تمــامـــ شبـــ را "بـیـבار "مـے مانـב

و با تـ ُـویــے ڪِـہ [نیــستے] حرف مے زنـב

"בختــرے "ڪـہ . . .

"زانــو میــزنـב" لبــہ تختــش و "چشمــــانش" را مــے بنـבב
و تنــــهـا "آرزویـــَش" را براے

"هِـــزارُمیـــن" بـــــار بـہ "خـُـــבا " یـــاב آور مـــے شود!!!
خـُــבا هم مثــل "همیـــشهـ" لبــــخنـב مے زنـב

از ایــטּ ڪـہ تـ ُـــو آرزوے همیشگے مــَــטּ بوבے

 

همراز ..

بعضــی وقتا

 یه اتفاقایــی تو زندگــیت میوفته

ک باعــث میشه دیگــه اون آدم احمق سابق نبــاشــی

 و ایــن خیلی خوبـــه

 

همراز ..

تا دیروز ما رو می دیدی مِن مِن می کردی

الان شاخ شدی مَن مَن می کنی !

همراز ..

 

بعضیا با التماس اومدن توی زندگیمون با ادعا رفتن ... واقعا خندم میگیره

 

 

همراز ..
تاریک بــاد !


خـانـه ی مــــردی


که نــمی جنـگـــــدبـــرای زنـی که


دوستـــش دارد

 

همراز ..
ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ... ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ...
ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ﻭﺑﯿﺎﺩ،
ﺑﯿﺎﺩﻭ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ بگه ...
ﺑﮕﻪ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺯﯾﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ
قد راست کنه ...
ﺑﮕﻪ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺷﺪﻩ،
ﺑﮕﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺭﻭﻧﺪﺍﺭﻩ ...
بگه فهمیدم فقط تو برام میمونی,
تویی که همیشه باهام بودی ,
ﺳﺮﺷﻮ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮﺩ
ﺗﻮﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ،
ی پوک به سیگارم بزنم و ﺑﺰﻧﻢ ﺯﯾﺮﺧﻨﺪﻩ ...
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﺨﻨﺪﻡ ﺗﺎ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﯾﻮﺍﺵ ﯾﻮﺍﺵ
ﺍﺯﭼﺸﻤﺎﻡ ﺳﺮﺑﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﺑﯿﺎﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ...!
ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻨﻪ ...
ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮕﻢ ... ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ،ﺷﻤﺎ .... ؟؟؟ 

 


همراز ..


تــو را مـَن “تــو” کـَردَم
وگـَرنــه “او” هـَمـ زیـادَت اسـت
پـَس اینقـَدر بـَرایـَم ،شـُما,شـُما نـَکـُنـ…


 

همراز ..

من خوبم !
روزها هم همه دارند عبور می کنند به آرامی
نه چراغ قرمزی را رد می کنند.. نه تصادفی رُخ داده ..
باز هم می گویم من خوبم .. همه چیز هم عالیست 
تنها
نمی دانم 
از خدا که پنهان نیست
از شما چه پنهان
چند روزیست خنده هایم به گریه ختم می شود . . .
گریه هایم به سکوت
چند روزیست فکر می کنم خوشحالم 
هیچ چیز کم نیست
فکر می کنم دیگر فکرِ هیچ چیز با من نیست 
چند روزیست
روزهایم
روز
ن ی س ت

 

همراز ..

دیروز اتفاقی تو را جایی دیدم…


تنها نبودی!!! اما خوشبخت هم نبودی…

 

همراز ..
برایم ڪــَـف زدند . . .

در آغوشـَـم گرفتند، تایید و تشویقــَـم ڪردند ..

ڪـہ آخــر فرامـــوشت ڪــردم 

دیگر تا ابـد بر لـَـبانم لبخنـدے تــَـصنعـے مهمـاטּ است

 اما بیــטּ ِ פֿـــودمـاטּ باشــد، هنــوز تنهـــا دلـبـَـرڪــَـم تـــــو هسـتــے 

همراز ..
میدانی ... !؟

حالا که فکر مے کنم

می فهمم ...

بعضے ها ...

همان بـــــعـــــــــضے هــ ـــ ـــا بمانند

خیلـــــــــــــی بهتر است ...✓والـــــــــــــــــــــا به این برکـــــــت : D

 

همراز ..

 

خدایا یه چیزی میگم ناراحت نشو ، دنیات ته نامردیه.

 

همراز ..

 

ادم مثله پنکه بچرخه اما با ادم هرزه نچرخه........

همراز ..

 

نیاز دارم که حتما با یکی صحبت کنم .... ولی کو گوش شنوا و دهن قرص ....

همراز ..
 

یادی کنیـــم از امــــوات... مخـــصوصا اونایــــی ک زنـــده ان اما برامـــون مــــردن!

 

همراز ..

  اونے ڪـہ لیاقت مآرو نـבآره
  
 פֿـــــــــب نـבآره בیگـہ  
  
 چیڪآر ڪنـم
  
 . 
  
 . 
  
 . 
  
 غصـہ ڪم سعآבتے مرבم هـم مـטּ بخورم؟؟゜**゜  
  
 وآلاآآآآآآآآآآآآآآآ 

همراز ..
 

فکر کردی رفتن تو منـــو به زانو درآورده...؟ نه جونـــم , داشتم خــــــــــــــدا رو شکر میکردم..

 

 

همراز ..
بگذار بگویند مغرورم

 

اما

 

من دوستت دارم هایم را

 

دیگر خرج کسی که لیاقتش را ندارد نمی کنم…!

 

 

همراز ..
آرزوی خیلی ها بودم


از آن دست نیافتنی هایشان….

 

ساده اسیرت شدم که قدر ندانستی...

 

 

همراز ..
نوشته هایمان را میخوانی میگویی: چه زیبا!!......


درد آدمها زیبایی دارد؟؟؟؟؟....

 

همراز ..

 

 مَن آدَمٍ کینٍه ای نیستَم . . . ! اَمآ آلزآیمٍر هَم نَدآرَم . . . !

 

 

همراز ..

 

باران که هیچ ، زیر فشار مستقیم شیلنگ آتش نشانی هم یادت نمی افتم ...

 

 

همراز ..

گله ای نیست!

حق داشت بره.

دلم زیادی براش تنگ بود.

انقدر تنگ که دیگه توش راحت نبود...

حالا دیگه راحته.

رفته سراغ یه دل بزرگ و امن.

 یه کاروانسرای مجلل!!!

 

همراز ..
"بکـــــــــــــــارتــــ" را בرسـت بخـواטּ یک بار בیگر

ایـטּ گونـﮧ برایـت تفسیر کرבه انـב یعـنے صــاحبـش "بکار" تـــو مے آیـב

چــوטּ هنـوز ایـטּ یکـے را امتـحاטּ نکــرده اے

امـا وقتے"بکـــــــــــــــــــارت" را از او گرفتــے בیگــر "بکـار" تــو نمـے آیـב

چــوטּ בیگـر امتحـانـش کـرבه اے 

میـروے سـراغ בیگـرے کـﮧ "بکار" تــو بیــایــב

اینــها افتخــار نیسـت اینــها عقــבه هــاے تــو میــباشـב

راسـتـے بـבاטּ یکـے هست کـﮧ "بکــــــــــــــــــــارت" رسیـدگـے کنــב ...!

 

 

همراز ..
کمی عوض شدم؛

دیریست از خداحافظی ها غمگین نمیشوم؛

به کسی تکیه نمیکنم .؛
از کسی انتظار محبت ندارم؛

خودم بوسه میزنم بر دستانم ؛

سر به زانو هایم میگذارم و سنگ صبور خودم میشوم...

چقدر بزرگ شدم یک شبه !!!


 

همراز ..